• Privacy & Beleid

 • Gegegevensbescherming

  VV ALFA SPORT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV ALFA SPORT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als VV ALFA SPORT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van leden worden door VV ALFA SPORT verwerkt ten behoeve van administratieve en/of communicatie doeleinden. 

 • Aanmelden lidmaatschap

  Bij aanmelding van lidmaatschap bij VV ALFA SPORT en impliciet het lidmaatschap bij de KNVB dienen wij de volgende persoonsgegevens van u te vragen: 

  • Roepnaam 
  • Achternaam 
  • Geboortedatum 
  • Geslacht 
  • Adres 
  • Postcode 
  • Woonplaats 
  • (Mobiel) Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • ID Nummer & soort ID 
  • Eventueel, laatst gespeelde vereniging 
  • IBAN Nummer 
  • Bank/Giro 

  Uw persoonsgegevens worden door VV ALFA SPORT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor de maximale duur van zeven jaar.

   
 • Beeldmateriaal

  VV ALFA SPORT kan foto's of video's maken van voetbal gerelateerde activiteiten of activiteiten die door de voetbalvereniging georganiseerd worden. Deze foto's kunnen op de website of op social media van VV ALFA SPORT worden gebruikt.

  Op ons sportcomplex wordt men gewezen op het feit dat er mogelijke opnames/foto's gemaakt kunnen worden. Indien men hier bezwaar tegen heeft, kan dit worden gemeld bij team communicatie. Dit kan bij de op dat moment aanwezige communicatie lid of andere vrijwilligers.

 • Huishoudelijk reglement

  Klik op de titel voor meer informatie.

 • Statuten

  Klik op de titel voor meer informatie.

 • Notulen Algemene Leden Vergadering

  Klik op de titel voor meer informatie.

 • Vertrouwenspersoon

  Mocht er ondanks ons zorgvuldige beleid iets zijn voorgekomen waarvoor je met een vertrouwenspersoon in gesprek wilt? Neem dan direct contact op met onze vertrouwenspersonen:

  • Arno Buscher, +31637554112
  • Thijs Scheepers, +31637283199
  • Eva Curfs, +31630071732
 • Klik op de titel voor meer informatie.