ALFA SPORT

Verslag ALV d.d. 13.06.2019

wo 31 jul

1. Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter met een kleine vertraging de vergadering. Hij heet een ieder van harte welkom en wenst allen een vruchtbare vergadering toe! Dit seizoen heeft het bestuur gekozen voor een ALV direct aansluitend aan de reguliere competitie en één ALV in het najaar.

1. Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter met een kleine vertraging de vergadering. Hij heet een ieder van harte welkom en wenst allen een vruchtbare vergadering toe! Dit seizoen heeft het bestuur gekozen voor een ALV direct aansluitend aan de reguliere competitie en één ALV in het najaar. 

2. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 12.10.2018
Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk, zonder op/aanmerking,  met dank aan de secretaris vastgesteld.

3. Financiële stand van zaken
De penningmeester licht in het kort de financiële stand van zaken t/m/ mei toe versus budget en 
seizoen 2017/2018. Omzet is gestegen maar kosten ook. Voorlopig wordt negatief resultaat verwacht van ca. € 5 1.750,- maar met kanttekening dat juni nog moet worden geboekt!

3.1 Voorstel contributie nieuwe seizoen en volgende:
Het bestuur stelt voor contributie voor komende seizoen (2019/2020) als volgt vast te stellen:
- senioren: € 19,50 p.m.  
- junioren   € 16,00 p.m.
- pupillen    € 11,00 p.m.
- contributie wordt geïnd over 12 maanden
Tevens stelt het bestuur gedurende vijf jaren, te beginnen met het seizoen 2020/2021, jaarlijks alle contributie met één euro p.m. te verhogen!

De vergadering gaat in grote getalen met bovenstaande voorstel akkoord en besluit aldus!

3.2. Voorstel consumptieprijzen m.i.v. nieuwe seizoen:
Het bestuur stelt voor om de losse consumptieprijzen van bier en fris voor komend seizoen, (2019/2020, vast te stellen op €2,00 of een afgeleide daarvan. Daarnaast zou de prijs van een 10 rittenkaart dienen te worden vastgesteld op € 18,00
De vergadering gaat in grote getalen met bovenstaande voorstel akkoord en besluit aldus!

4. Eerste resultaten Ledentevredenheidsonderzoek
De secretaris, als voorzitter van de cie. LTVHOZ, stelt van vast dat met respons van 5% helaas geen sprake is van een representatief onderzoek. Hij adviseert het bestuur om de eerste resultaten als een indicatie te beschouwen en in de eerste helft van de competitie een vervolg aan het onderzoek te geven.

5. Voetbalzaken door Martin Vrösch
Martin licht uitgebreid de stand van zaken toe op voetgebalgebied, jeugd en senioren, over het afgelopen seizoen en de nieuwe competitie. Het was de eerste keer dat voetbalzaken op de agenda stond en het smaakte naar meer!

6. Mededelingen en rondvraag
- Hans en Henk hebben te kennen gegeven hun functie als respectievelijk secretaris en
   penningmeester te willen beëindigen. Daarnaast hebben in de afgelopen periode meerdere
   personen om uiteenlopende redenen hun functie als bestuurslid beëindigt: Jos Bosch, Maurice
   Driessen, Eric Maas.

Het bestuur is reeds in gesprek met enkele potentiële kandidaten maar blijft ook naarstig op zoek naar vers bloed en doet bij deze een oproep!

- Inmiddels is opgericht de stichting Festiviteiten Beekdaelen. Belangrijkste doel: organiseren van Alfa
   Open Air.

- Wie wordt trainer 2e en Ass. Trainer 1e team?: Alex van Guilik
- Hoeveel seniorenteams in nieuwe seizoen?: 4 + VETS (2), 35+ en Walking Football
-
Kwaliteit sokken is aan verbetering toe?: tijdens  ALV 2018 reeds vastgesteld dat sokken voor eigen
   rekening zijn!
-
Douches kleedlokalen reinigen?: actie werkgroep
- Gaan senioren ook loten Grote Club Actie verkopen?: volmondig JA(!) en 5 loten p.p.
- Hoe zit het met aankleding kantine?: duurt te lang maar klaar voor nieuwe competitie!
- Komen er nog nieuwe kleedlokalen?: onderwerp van gesprek met Gemeente

Vastgesteld d.d. .. - … 2019 tijdens 2e ALV te Oirsbeek/Beekdealen.

Deel op FacebookAdres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl