ALFA SPORT

Privacy Policy

vr 25 mei

VV ALFA SPORT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  VV ALFA SPORT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VV ALFA SPORT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens:

Secretariaat : Hans Erkens, Altaarstraat 30, 6365 AK Schinnen-

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door VV ALFA SPORT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde; - Communicatie en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Aanmelding van lidmaatschap bij VV ALFA SPORT en impliciet het lidmaatschap bij de KNVB.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VV ALFA SPORT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Adres; - Postcode; - Woonplaats; - (Mobiel) Telefoonnummer; - Geboortedatum; - Geboorteplaats; - E-mailadres; - Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door VV ALFA SPORT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Deel op FacebookAdres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl