ALFA SPORT

Racisme en Discriminatie

PROTOCOL ALFA SPORT TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE  

I. INLEIDING  

Bij ALFA SPORT  volgen wij antiracisme beleid, welke de KNVB  heeft opgesteld en dit passen wij ook toe. Dit beleid dient in lijn te zijn met het zogeheten “10 point plan on racism” van de UEFA.  

Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het andere, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde. Discriminatie kan worden omschreven als: ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken.  

Het onderhavige protocol is opgesteld door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) in nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal en is goedgekeurd door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB. Het protocol beoogt in zijn algemeenheid het antiracisme (en antidiscriminatie) beleid en de daarin toe te passen maatregelen voor alle leden van ALFA SPORT. 

II. MAATREGELEN  

Het beleid en de maatregelen van ALFA SPORT tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de nader te noemen maatregelen en acties.  

a. Verklaring:
ALFA SPORT verklaart nadrukkelijk afstand  te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. In de verklaring is onder andere opgenomen dat racisme en elke andere vorm van discriminatie niet zal worden getolereerd door de vereniging. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door ALFA SPORT, onder andere door met regelmaat op de site van de club aandacht te besteden aan racisme en discriminatie.

b. Racisme en discriminatie op het terrein van ALFA SPORT zal nadrukkelijk worden verboden. Het bestuur van ALFA SPORT zal zich er maximaal voor inspannen dat aan een ieder die zich op het terrein desalniettemin schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) een terreinverbod zal worden opgelegd.  

c. ALFA SPORT zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, coaches en overige leden van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.  

d. In samenwerking met bezoekende verenigingen wordt afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van ALFA SPORT. De club zal proactief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd van het terrein.

e. ALFA SPORT draagt zorg voor het implementeren van een beleid met betrekking tot het aannemen van leden ingevolge waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.  

Bestuur ALFA SPORT

 


Deel op FacebookAdres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl